වෙසක් බැති ගී – ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් කාර්යාලය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කර තිබූ වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යා ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නීතිඥ එස්.ටී.කොඩිකාර මහතා සහභාගී වූහ.