ලක්ෂ 51ක වියදමින් හිපන්කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කරයි

කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨසයේ හිපන්කන්ද ශ්‍රී පාද විහාරස්ථානයට යන මාර්ගය රුපියල් ලක්ෂ 51ක වියදමින් සංවර්ධනය කර ජනතා පරිහණය සඳහා විවෘත කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුරතින් සිදුකෙරිණි

Share This Post

Post Comment