ආගමික හා සංස්කෘතික 

බන්ධනාගාරයෙන් කඩල දන්සැලක්

වෙසක් නැරඹීම සඳහා ගාල්ල නගරයට පැමිණෙන ජනතාව වෙනුවෙන් ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ සේවා වනිතා ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද කඩල දන්සැල ආරම්භක අවස්ථාව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

Related posts

Leave a Comment