ව්‍යාපෘති 

ගැටුලාව ගමේ ජනතාව ”නිල සෙවණ” කාර්යාලයට තම දායකත්වයත් සපයති

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගැටුලාව ග්‍රාම නිලධාරී වසම සඳහා ඉදිකරන ලද ”නිල සෙවණ” කාර්යාලය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් විවෘත කෙරිණි.
ගරු වජිර අබේවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම අනුව ඉදිකරනු ලබන ”නිල සෙවණ” ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී කාර්යාලයක් සඳහා රජය වෙන්කරනු ලබන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20කි. කාර්යාලය ඉදිකිරීම සඳහා රජයෙන් යෝජනා කර ඇති සැළසුම සඳහා එම මුදල ප්‍රමාණවත්ය. එසේ වුව ද ගැටුලාව ග්‍රාම නිලධාරී වසම සඳහා ”නිල සෙවණ” ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී කාර්යාලයක වටිනාකම වටහාගත් ගම්වාසීහු රජයෙන් ලැබෙන මුදලට අමතරව තම දායකත්වය ද ලබා දෙමින් තවත් අමතර ලක්ෂ 10ක පමණ මුදලක් වියදම්කර තම ගමේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී කාර්යාලට ඉදිකර ඇත. මෙය රටටම ආදර්ශයකි.

Related posts

Leave a Comment