ගාල්ල සංවර්ධන 

Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC ගාල්ල නව ශාඛාව විවෘත කිරීම

Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC ගාල්ල නව ශාඛාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා අද සහභාගී වූ අවස්ථාව එම බැංකුවේ සභාපති සුජීව ලොකුහේවා මහතා ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටි අතර ගාල්ලේ ව්‍යාපාරිකයන් රැසක් ද එක්ව සිටියහ.

Related posts

Leave a Comment