උත්සව 

ICM සහතික ‌බෙදාදීම

ICM Technology Institute (Private) Ltd ආයතනයේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෝල්ඩි ගෝල් ශාලාවේ දී පැවැත්විණි

Related posts

Leave a Comment