ටයිල් නිෂ්පාදන ආයතනය නිරීක්ෂණයට

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තොට ස්ථාපිත කර ඇති ටයිල් නිෂ්පාදනයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා එහි ගියේය. මෙවැනි කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරීම, එමගින් රැකියා අවස්ථා ඇතිකිරීම හා විදේශ විනිමය ඉපයීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව පවතී.

Share This Post

Post Comment