ආපදා 

බද්දේගම විපතට පත්වූවන්ට ගෘහ උපකරණ

පසුගිය මැයි මාසයේ ඇති වූ ගංවතුර හා නායයාම් හේතුවෙන් විපතට පත් බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචිකරුවන් සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයැවීමෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍යාධාර මත ගෘහ උපකරණ පිරිනැමීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

Related posts

Leave a Comment