ව්‍යාපෘති 

බද්දේගම ගනේගම බටහිර ”නිල සෙවණ”ට මුල්ගල් තැබීම

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ඉදිකරනු ලබන ”නිල සෙවණ” ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී කාර්යාල අතුරින් ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගනේගම බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ”නිල සෙවණ” කාර්යාලයට මුල්ගල් තැබීම සිදුකෙරිණි.
බද්දේගම ප්‍රාදේශී්‍ය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ගරු සම සභාපති නිශාන්ත මුතුහෙට්තිටිගම මහතාගේ සහ ගරු සම සභාපති බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම ස්ථානය නිල සෙවණ කාර්යාලය ඉදිකිරීම සඳහා තෝරා ගැණිනි.

Related posts

Leave a Comment