පොල්හුන්නාව පාරට ලක්ෂ 11.82ක්

අම්බලන්ගොඩ පොල්හුන්නාව දෙවන හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් 1,182,000ක් යොදවන ලදී. 2016 වර්ෂයේ නිලමෙහෙවර ජනපති ජනතා සේවයට සමගාමීව සිදුකළ මේ ව්‍යාපෘතිය අද විවෘත කිරීමට හැකිවිය.

 

Share This Post

Post Comment