කතළුව නැගෙනහිර ”නිල සෙවණ” ට මුල්ගල් තැබීම

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ඉදිකරනු ලබන ”නිල සෙවණ” ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී කාර්යාල අතුරින් ගාල්ල හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කතළුව නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ නිල සෙවණ කාර්යාලයට මුල්ගල් තැබීම සිදුකෙරිණි.
හබරාදුව ප්‍රාදේශී්‍ය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ගරු සම සභාපති අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මැතිතුමාගේ සහ සම ගරු සම සභාපති චන්ද්‍රලාල් අබේගුණවර්ධන මැතිතුමා ද හබරාදුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ලයනල් ඉපලවත්ත මැතිතුමා ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ටී.කොඩිකාර මහතා ඇතුළු නිලධාරීහු විශාල පිරිිසක් ද මුල්ගල් තැබීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ.

Share This Post

Post Comment