යසරත්න මාර්ගය සංවර්ධනයට ලක්ෂ 18ක්

බටපොළ මධ්‍යම 75බී, ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි යසරත්න මාවත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 2016 වර්ෂයේ නිලමෙහෙවර ජනපති ජනතා සේවයට සමගාමීව රුපියල් 1,881,000ක් ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් යොදවන ලදී. එම අරමුදිලින් සංවර්ධනය කළ මාර්ගය අද (05) දින විවෘත කිරීම සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා එක්වූයේය.

Share This Post

Post Comment