මාර්ග සංවර්ධන 

ප්‍රාත්‍රකැටියට ලක්ෂ 20ක්

අම්බලන්ගොඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ බටපොළ උතුර 75සී ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි ප්‍රාත්‍රකැටිය ජනපදයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 20ක මුදලක් වෙන්කර එහි වැඩ අවසන් කරන ලදී.
2016 වර්ෂයේ නිලමෙහෙවර ජනපති ජනතා සේවයට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වූ මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අද විවෘත කෙරිණි.

Related posts

Leave a Comment