මාර්ග සංවර්ධන 

කොහිලවෙල සිට වෑනියකැලේ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනයට

අම්බලන්ගොඩ 75ජේ තනිපොල්ගහ ළඟ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොහිලවෙල සිට වෑනියකැලේ දක්වා මාර්ගයේ කොටසක් සංවර්ධනය කිරීමට රුපියල් 198,000ක් යොදවන ලදී.
2016 වර්ෂයේ නිලමෙහෙවර ජනපති ජනතා සේවයට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කළ මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අද විවෘත කෙරිණි.

Related posts

Leave a Comment