ගාලු සංවර්ධනයට ජපන් ධූතයෝ එති

ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහාචාර්ය ගංගානාත් දිසානායක මහතා ජපන් ධූත පිරිසක් සමග ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා හමුවූ අවස්ථාව. කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රය අසළ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී මේ හමුව සිදුවිය. එහි දී ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජන රැසක් සිදුකිරීම කිරීම පිළිබඳව හා ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයකට ආයෝජන කිරීම සම්බන්ධව එහි දී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි.

Share This Post

Post Comment